เงินสดทันใจออมสิน เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการกู้ยืมเงินในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะเงินกู้ด่วนหรือเงินกู้ทันใจ (instant cash loan) และเงินฝากออมทรัพย์ (savings deposit) ตามลำดับ

สำหรับเงินสดทันใจของออมสิน มีชื่อว่า “เงินกู้ด่วนออมสิน” ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมเงินที่สามารถขอได้และได้รับเงินได้ในเวลาอันสั้น โดยส่วนใหญ่ออมสินจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์และสามารถกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ได้ โดยออมสินจะให้บริการเงินกู้ด่วนที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ด่วนของธนาคารพาณิชย์แต่อาจจะมีเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและการชำระหนี้ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ของออมสิน มีชื่อว่า “เงินฝากประจำ” ซึ่งเป็นการฝากเงินในสถาบันการเงิน โดยออมสินจะให้ดอกเบี้ยเป็นรายปีในอัตราที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา โดยผู้ฝากสามารถถอนเงินได้หลังจากผ่านไปเวลาหนึ่งเดือนหรือกำหนดเวลาการฝากเงินตามสัญญา แต่หากถอนเงินก่อนถึงกำหนดอาจจะถูกคิดดอกเบี้ยลดหลักประกัน